Điều khoản và điều kiện

TỔNG QUAN

Người mua không được quyền phân phối hoặc bán lại bất kỳ sản phẩm nào được mua thông qua cổng mua sắm trực tuyến của Trung tâm chăm sóc xe Car Care Centre, trừ khi người mua là đối tác được chứng nhận với Vietnam Car Care.

Người mua không nên thay thế hoặc thay đổi sản phẩm hoặc sử dụng sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được nhà sản xuất đồng ý cụ thể, người mua cũng không nên vi phạm bản quyền. Khách hàng chỉ nên sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Cả người bán và nhà sản xuất đều không chịu trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại do việc sử dụng sản phẩm không đúng cách.
Giờ làm việc của chúng tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu (Giờ Đông Dương). Ngoài những giờ này, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email vietnamcarcare@gmail.com hoặc nhắn tin qua trang Facebook. Chúng tôi sẽ phản hồi cho khách hàng nhanh nhất có thể.

Khi mua hàng từ Trung tâm chăm sóc xe hơi Car Care Centre (www.carcarecentre.com.vn) hay rộng hơn là đối với Vietnam Car Care, người mua đồng ý với các điều khoản bán hàng này, nếu người mua không đồng ý với các điều kiện thì không sử dụng trang web này.

TỔNG QUAN

Người mua không được quyền phân phối hoặc bán lại bất kỳ sản phẩm nào được mua thông qua cổng mua sắm trực tuyến của Trung tâm chăm sóc xe Car Care Centre, trừ khi người mua là đối tác được chứng nhận với Vietnam Car Care.
Người mua không nên thay thế hoặc thay đổi sản phẩm hoặc sử dụng sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được nhà sản xuất đồng ý cụ thể, người mua cũng không nên vi phạm bản quyền.

Khách hàng chỉ nên sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Cả người bán và nhà sản xuất đều không chịu trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại do việc sử dụng sản phẩm không đúng cách.
Giờ làm việc của chúng tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu (Giờ Đông Dương). Ngoài những giờ này, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email

vietnamcarcare@gmail.com hoặc nhắn tin qua trang Facebook. Chúng tôi sẽ phản hồi cho khách hàng nhanh nhất có thể.
Khi mua hàng từ Trung tâm chăm sóc xe hơi Car Care Centre (www.carcarecentre.com.vn) hay rộng hơn là đối với Vietnam Car Care, người mua đồng ý với các điều khoản bán hàng này, nếu người mua không đồng ý với các điều kiện thì không sử dụng trang web này.

WEBSITE VÀ BẢN QUYỀN

Tất cả hình ảnh, nội dung, văn bản và bất kỳ phần nào của trang web này đều có bản quyền. Việc sao chép hoặc mô phỏng lại và làm tổn hại trang web này đều bị nghiêm cấm.
Trang web này được lập trình hoạt động 24/24 giờ. Tuy nhiên, nếu vì bất kỳ lý do nào ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, trang web trở nên không khả dụng (bảo trì và lưu trữ bên thứ ba), chúng tôi sẽ sẽ không chịu trách nhiệm cho sự không khả dụng đó.
Chúng tôi có quyền loại trừ những người làm hư hại hoặc ngược đãi trang web này bao gồm bất kỳ nội dung, hình ảnh nào bao gồm logo và văn bản, hoặc những người đăng hoặc truyền tài liệu và/hoặc hình ảnh công kích trang web. Bản quyền đã được bảo hộ.

BIẾT THÊM THÔNG TIN

1800 64 64 16